medical power of attorney for hopspice car

הדברים שחובה לדעת על ייפוי כוח רפואי

מהו ייפוי כוח רפואי?

כחלק מזכויות חולה סיעודי חשוב להכיר את מסמך ייפוי כוח, מסמך זה הוא בעצם חוזה המאפשר למיופה לקבל החלטות בשם החתום. לכל תחום מסמך ייפוי כוח אחר, המנוסח במיוחד עבור נושא זה, כאשר במהותם הם זהים. בנוגע להחלטות רפואיות המצב אינו שונה; תחת חוק החולה הנוטה למות, יש אפשרות להסמיך מיופה כוח שיקבל החלטות רפואיות עבור המטופל, כולל התחלת, המשכת או הפסקת טיפול במקרה של מצב סופני.
ייפוי כוח רפואי צריך להיות חתום על ידי המטופל ועל ידי מיופה הכוח, ובנוכחות שני עדים מוסמכים (רופא, עורך דין וכיו”ב). במקרים בהם המטופל אינו מסוגל לתת את חתימתו ניתן להשתמש בדרכים חלופיות לחתום על החוזה, אך ורק בנוכחות שני עדים מוסמכים:
* ביטוי הרצון באופן מילולי
* חתימה באמצעות טביעת אצבע
אם אין ביכולת המטופל להביע את רצונו כלל צריך לפנות למערכת הבריאות על מנת למצוא פתרון למקרה הספציפי.
ניתן להוריד טופס של ייפוי כוח רפואי כאן.

מהו חוק החולה הנוטה למות?

בשנת 2005 התקבל חוק החולה הנוטה למות על ידי הכנסת.
החוק נוגע לאלו הסובלים ממחלות חשוכות מרפא, ומאשר את זכותם לקבוע מה יהיה אופי הטיפול בהם. זכות החולה להחליט שאין ברצונו להמשיך בטיפול המאריך את חייו, ובאותה מידה יש באפשרותו לבחור בטיפול להארכת החיים, גם אם ידוע שטיפול זה לא יביא לריפוי. זוהי חובת המערכת הרפואית לקבל את החלטת המטופל.
המטרה העיקרית של חוק זה הוא למצוא איזון בין קדושת החיים, חשיבות איכות החיים, ורצונו האישי של כל אינדיבידואל.

מה אם המטופל אינו מסוגל להחליט?

אין זה נדיר שמטופל הסובל ממחלה סופנית אינו מסוגל, מסיבה כזו או אחרת, לקבל החלטות לגבי הטיפול בו. לפעמים זו סיבה נפשית לכך שהמטופל אינו מסוגל, או אינו מרגיש אחראי מספיק, לקבל החלטות שקולות; אך לעתים רבות זהו המצב הפיזי המונע מהחולה לבטא את רצונו.
במקרה זה, ניתן לקבל החלטות על בסיס מסמך ייפוי כוח רפואי.

לסיכום

מאז 2005, לחולים סופניים יכולת חשובה להחליט על המשך הטיפול בהם, מה שיכול לחזק אותם גם ברגעי חולשה. במידה ואינם מסוגלים להחליט בעצמם, מיופה כוח אמין יכול לקבל את ההחלטות בשמם. בכל מקרה, במידה וההחלטה היא לא להמשיך טיפול להארכת חיים, ניתן לפנות להוספיס על מנת להיטיב את מצבו של המטופל, ושל משפחתו, במהלך תקופה קשה זו וללמוד את כלל זכויות חולי סרטן וחולים סופניים.